wersja testowa serwisu

Blisko 600 tysięcy złotych dla DPS-ów z powiatu łódzkiego wschodniego

_STA9765
fot. Adam Staśkiewicz

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Ignatowskiej, w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, podpisali umowę z zastępcą Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga" nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni wynosi kwotę 584.362,50 zł.

W ramach tej kwoty:

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 103.312,50 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 481.050,00 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),
  • koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania,
  • koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących z pensjonariuszami.

Otrzymane granty stanowią duże wsparcie dla naszych domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu dodatkowych form wsparcia.

źródło: PCPR powiatu łódzkiego wschodniego