wersja testowa serwisu

Od poniedziałku częściowe otwarcie rzgowskiego GOK-u

dom-kult-1591303107
fot. Włodzimierz Kupisz

Od 8 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, w ograniczonym zakresie, uruchamia działalność. Możliwe będą spotkania grup artystycznych (z ograniczeniem liczby osób) oraz zajęcia indywidualne. Godziny spotkań artystycznych ustalane będą indywidualnie z instruktorami. Do odwołania sekretariat czynny jest w godzinach 11.00 - 15.00. Wstęp na teren budynku wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem.

Procedury obowiązujące na terenie budynku do pobrania poniżej:

Procedura uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych.
1. Instruktor prowadzący zajęcia grupowe wpuszcza i wyprowadza uczestników zajęć grupowych dbając aby nie mieli oni kontaktu z innym osobami przebywającymi w placówce.
2. Instruktor prowadzący zajęcia indywidualne wpuszcza i wyprowadza uczestników zajęć indywidualnych dbając aby nie mieli oni kontaktu z innym osobami przebywającymi w placówce.
3. Instruktorzy prowadzący wszystkie zajęcia mają obowiązek sporządzać listę uczestników oraz godziny pobytu w placówce.
3. Dzieci do lat 13 są przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodzica w wyznaczonym przez Ośrodek miejscu.
4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą bezwzględnie posiadać indywidualną osłonę nosa i ust tzn. maseczkę oraz rękawiczki.
5. W trakcie rozmowy, bądź przekazania dziecka należy zachowywać odległość (min. 2 m) mając założoną maseczkę i rękawiczki. Uczestnicy zajęć mają obowiązek posiadać własne środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki).
6. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe bez widocznych oznak chorobowych takich jak kaszel, katar, stan podgorączkowy i temperatura. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia uczestnika, u którego widoczne są objawy chorobowe.
7. Uczestnicy do placówki są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.
8. Uczestnicy, których domownicy są objęci kwarantanną nie mogą uczęszczać na zajęciach.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, a także interesanci mogą wejść na teren placówki (poza szatnią) tylko w uzasadnionym przypadku. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:
1. Wszyscy uczestnicy zajęć wpuszczani muszą być do budynku i wyprowadzani przez instruktorów prowadzących dane zajęcia. Drzwi wejściowe muszą być zamknięte od zewnątrz.
2. Osoby z zewnątrz podczas przemieszczania się w budynku zobowiązane są nosić maseczki.
3. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie wolno przychodzić do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie.
4. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
5. W widocznych miejscach (przed wejściem do budynku, sali, pracowni) umieszczone zostaną informacje o maksymalnej liczbie odbiorców/uczestników zajęć, mogących jednocześnie przebywać w budynku.
6. Zapewnienie odbiorcom/uczestnikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
7. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK-u.
8. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk.
9. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
10. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos (przez prowadzących zajęcia instruktorów).
11. Dopilnowanie, aby odbiorcy/uczestnicy zajęć przebywali wyłącznie w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach.
12. Czasowe zniesienie z możliwości korzystania z szatni oraz garderób i toalet przy sali widowiskowej.
13. Nakaz przebywania w toaletach tylko jednej osoby.
14. Zakaz korzystania z windy.
15. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

źródło: UM Rzgów